Microservice với Kafka và Spring BootBuild micro services with spring boot, communicate asynchronously with each other via Kafka

What you will learn

Nắm chắc thiết kế trong Kafka như Topic, Partition, Replicas, Consumer, Producer

Hiểu cơ chế Event Streaming trong Kafka

Cài đặt môi trường Kafka trên Window, Linux, Docker

Xử lý các ngoại lệ Kafka như Polling, Error Handler

Kafka Cluster với multi brokers và Replication

Xây dựng ứng dụng Kafka Consumer, Producer sử dụng Spring Boot

Nắm rõ cơ chế Kafka phân phát dữ liệu của Producer, Consumer, Consumer Group

Description


Đây là một khóa nâng cao tích hợp cho Spring Boot trong cơ chế giao tiếp giữa các service. Lập trình viên Java Web cần kiến thức về sử dụng Kafka trong giao tiếp Microservice.

Trong khóa học Spring boot và Kafka mục tiêu xây dựng các ứng dụng bằng spring boot tương tác với nhau bất đồng bộ thông qua hệ thống kafka ở giữa chứa dữ liệu được trao đổi qua lại.

Có rất nhiều khái niệm về Kafka trong thiết kế mà người học cần nắm rõ để điều phối dữ liệu chính xác khi xây dựng hệ thống. Vì vậy JMaster IO tạo ra khóa học miễn phí giúp học viên cơ bản nắm được luồng công việc ra sao.

‘;
}});

Khóa học Xây dựng Microservice với Kafka và Spring gồm nội dung kiến thức như sau:

 1. Nắm chắc thiết kế trong Kafka như Topic, Partition, Replicas, Consumer, Producer
 2. Hiểu cơ chế Event Streaming trong Kafka
 3. Cách kết nối SSH và FTP tới server thông qua công cụ FileZilla và Putty, Terminal
 4. Cài đặt môi trường Kafka trên Window, Linux, Docker
 5. Xử lý các ngoại lệ Kafka như Polling, Error Handler
 6. Kafka Cluster với multi brokers và Replication
 7. Xây dựng ứng dụng Kafka Consumer, Producer sử dụng Spring Boot
 8. Nắm rõ cơ chế Kafka phân phát dữ liệu của Producer, Consumer, Consumer Group

JMaster IO hi vọng các bạn có một khóa học mang lại kiến thức nền tảng cơ bản, cũng như ủng hộ các khóa học trả phí khác với sự hỗ trợ trực tiếp của các mentors.

English:

 • Build micro apps with spring boot, communicate asynchronously with each other via Kafka
 • Spring help code java quicker, easier, and safer
 • Spring’s focus on speed, simplicity, and productivity World’s most popular Java framework
 • Apache Kafka is an open-source distributed event streaming platform
 • More than 80% of all Fortune 100 companies trust, and use Kafka.
 • Kafka is high-performance data pipelines, streaming analytics, data integration, and mission-critical applications

Giới thiệu Kafka và Kiến trúc Event-Driven

Giới thiệu khóa học Spring boot và Kafka
Giới thiệu Event-Driven Architecture in Microservice
Kafka Architecture
Kafka Core Concept

Setup và Thực hành Project

Project Source Code
Kafka Setup on Window, Linux, MacOS
Kafka Producer with Spring Boot – AccountService (Part 1)
Kafka Producer with Spring Boot – AccountService (Part 2)
Kafka Consumer Group with Spring Boot – NotificationService (Part 1)
Kafka Consumer Group with Spring Boot – NotificationService (Part 2)
Kafka Consumer Group with Spring Boot – StatisticService
Delete Kafka Data Logs, Fix start error (Local Only)

Kafka Cluster

Kafka cluster with multi brokers and Replication

Kafka Error Handler

Kafka Producer Error Handler
Kafka Producer Polling Service
Kafka Consumer Default Error Handler
Kafka Consumer non-blocking retry

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

Check Today's 30+ Free Courses on Telegram!

X